A www.katonaborhaz.hu elnevezésű weblapot üzemeltető Katona Borház Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályok érvényesülése érdekében az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja meg.

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66407/2013

> > > Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatának megtekintése / letöltése < < <

 

Üdvözöljük a www.katonaborhaz.hu oldalon! Ez a weboldal a Katona Borház Kft. (cím: 8051 Sárkeresztes, Kölcsey u. 31., cégjegyzékszám: 07-09-029123) mint adatkezelő tulajdona. Adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelvek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg vagy használ ezen az oldalon. Az oldal magyarországi felhasználóknak készült.

 

Beleegyezés


 

A Weboldal használatával egyben önkéntesen, kifejezetten és a megfelelő tájékoztatás birtokában elfogadja az Adatvédelmi irányelveinkben foglaltakat. Valahányszor információkat ad meg ezen az oldalon, hozzájárul ezeknek az információknak a gyűjtéséhez, felhasználásához és közléséhez az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően.

 

Gyermekekről


 

Ez a weboldal 18 év alatti gyerekeknek nem ajánlott. Ezen korcsoporttól weboldalunkon szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat, Javasoljuk a szülőknek, hogy beszélgessenek el gyermekeikkel az internet használatáról és az ott megadott információkról. Megkérjük a felhasználókat, hogy mérlegeljék, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására például szüleik előzetes beleegyezésére. Amennyiben igen kérjük, hogy e nélkül ne adjanak meg információkat. Tekintettel arra, hogy Katona Borház Kft. a felhasználóval a jelen weboldal használata során személyes kapcsolatba nem kerül, a jelen pontnak való megfelelést a felhasználó köteles biztosítani. Amennyiben észleljük, hogy valamely személy a szükséges engedély nélkül ad meg személyes adatokat, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlan személy által került a birtokunkba.

 

Az Ön által megadott információk


 

A weboldal egyes területein személyes adatokat kérünk Öntől azért, hogy igénybe vehessen bizonyos lehetőségeket (pl: játékok, promóciók, kampányok). Tájékoztatni fogjuk, hogy ezekhez milyen adatok szükségesek.

 

Aktív adatgyűjtés


 

Hasonlóan sok weboldalhoz ez az oldal is aktívan gyűjt információkat látogatóiról mind speciális kérdésfeltevéssel mind azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy közvetlenül kommunikáljanak velünk e-mail küldésével feedback formában. Néhány adat, amelyet megad személyes adat lehet (pl. olyan adat, amely által azonosítani lehet Önt, mint pl: teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám, stb).

 

Passzív adatgyűjtés


 

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek az internet protokol címek (IP címek), cookie-k, internet tag-ok, illetve navigációs adatgyűjtések.

Ezen az oldalon internet Protocol (IP) címeket használunk. Az IP cím egy szám, amelyet az internet szolgáltatója adott a számítógépéhez, hogy Ön elérhesse az internetet és ez az Infotv.3.§. 2.pontjával összhangban – személyes adatnak minősülnek, bár a legtöbb esetben az IP címek inkább dinamikusak, mint statikusak. Arra használjuk az IP címét hogy a szerverünk problémáit megállapítsuk, összesített jelentést adjuk, meghatározzuk számítógépe részére azt a leggyorsabb utat, amelyen kapcsolódhat lapunkhoz, és hogy javítsuk az oldalt.

A „cookie” egy információegység, amelyet egy weboldal küld az Ön web böngészőjére, amely segít a weboldalnak, hogy megjegyezze az Önhöz tartozó információkat és a böngészéskor használt beállításait. A „session” cookies ideiglenes információs egységek amelyek törlésre kerülnek akkor, amikor Ön kilép a web böngésző ablakból vagy más módon kikapcsolja a számítógépet. A Seesion cookies a Weboldalon történő böngészést javítják és összesített statisztikai információt gyűjtenek.  Ez az oldal is használ session cookie-kat. Az internetes cookie felhasználása személyes adatkezelésnek tekintendő, mivel a felhasználó adatainak lekérdezésével, az ő interneten történő nyomon követésével pontos azonosításra ad lehetőséget.  Az Eht. 155. § (4) bekezdése alapján a felhasználó számítógépében történő adattárolás, és az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés (mint amilyen a cookie-t kezelő technológia) csak akkor megengedett, ha a felhasználó teljes körű tájékoztatás alapján ehhez egyértelmű, előzetes hozzájárulását adta.

Az internet-tag-ok (egyedüli pixel GIF-ként ismertek, tiszta GIF-ek, láthatatlan GIF-ek és 1-by-1 GIF-ek kisebbek mint a cookie-k és a weboldal számára olyan információkat adnak meg mint a látogató számítógépének IP címe és a böngésző típusa. A navigációs adatokat (log fájlok, szerver logok és clickstream adatok) a rendszer kezelésében használják az oldal tartalmának fejlesztéséhez, piackutatási célokra, és arra, hogy információkat közöljenek a látogatókkal. Ez az oldal nem használ navigációs adatokat jelenleg.

 

Információk felhasználása és közlése


 

Ha csak másképp nem kerül megállapításra, felhasználhatjuk az Ön információit az oldal tartalmának fejlesztésére, arra, hogy az oldalt az érdeklődési köréhez hozzáigazítsuk, hogy információkat közöljünk Önnel (amennyiben ezt kéri), marketing és kutatási céljainkra (amennyiben ezt kéri) és bármely más ebben az Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célra. Ha személyes adatokat ad meg ezen a weboldalon, ezeket összekapcsolhatjuk más aktív módon gyűjtött információkkal, kivéve, ha másképpen jelezzük a gyűjtés helyén. Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes adati ne kapcsolódjanak össze passzívan gyűjtött információkkal, hacsak Ön ebbe bele nem egyezik. Személyes adatait más a Katona Borház Kft. által üzemelt weboldalon felhasználhatjuk, és üzleti partnereinknek átadhatjuk (Ez az Infotv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítással megvalósított adatkezelés, melyhez az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása szükséges.) amelyek szintén a jelen Adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezelik ezeket. Ezen túlmenően átadhatjuk személyes adatait harmadik félnek, de kizárólag:

 • weboldal tevékenységének eladásával, átruházásával vagy más olyan átadásával kapcsolatban, amely érintheti az információkat, megköveteljük, hogy bármely ilyen vevő az adatokat a jelen Adatvédelmi irányelvek szerint kezelje, és hasonló célokra használja: vagy
 • ha hatályos jogszabály, bírósági határozat vagy kormányrendelet írja elő az átadásukat.

Az adattovábbításra adott esetben az Európai Gazdasági Térség területén (EGT, melynek része az Európai Unió minden tagja, valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland) kívülre is sor kerülhet. (Ehhez az Infotv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.) Ezen túlmenően, teljes mértékben használni fogjuk az ezen oldalon keresztül megszerzett nem személyes adatokat. (Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján minden olyan adat személyes adat, mely az érintettel kapcsolatba hozható.)  A személyes adatokat a weboldallal összefüggésben nyújtott szolgáltatásainkban közreműködő személyek ismerhetik meg.

 

Hozzáférés, javítás és törlés


 

Azért, hogy a weboldalon megadott személyes adatai pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek, kérjük, forduljon hozzánk az alább megadott módon, és Mi megtesszük a lépéseket a birtokunkban levő adatok felfrissítésére vagy kijavítására, illetve kérésére töröljük adatait a listánkról vagy zároljuk azokat. Ön jogosult továbbá tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről és a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen. Abban a nem várt esetben, ha személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi.CXII. törvény szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a 2011.évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Amennyiben Ön kéri a személyes adatainak törlését, a Katona Borház Kft. számára a személyes adatok nem állnak rendelkezésre, így nem áll módjában továbbá bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül Ön azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. Abban az esetben, ha a személyes adatokra az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy ha a Katona Borház Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), szükség van az adatok a 2011.évi CXII. törvény 6.§.(5) alapján az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetőek.

 

Biztonság


 

Weboldalunkon minden ésszerűen elvárhatót megteszünk azért, hogy megvédjük a számítógépéről az oldalunkra továbbított megadott személyes adatait az elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól. Törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Meg kell jegyeznünk, hogy az internetes adatátvitel sosem lehet teljesen biztonságos vagy hibáktól mentes. Az oldalra vagy onnan küldött e-mail üzenetek nem lehetnek teljesen biztonságban, ezért különös figyelmet kell fordítania arra, hogy milyen információkat küld el az e-mail-en keresztül. Sőt amennyiben jelszót, ID számokat vagy egyéb más speciális jellemzőt használ, ezen az oldalon azok biztonságáért Ön tartozik felelősséggel. A személyes adatokat jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokkal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban, szerződésekben vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési ideig tároljuk. Az elektronikus formátumban (pl.: email-ben) átadott személyes adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg vagy nem szolgáltatható vissza, vállaljuk, hogy a másolatokhoz nem férünk hozzá és nem használjuk fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik.

 

Más weboldalakhoz kapcsolódó linkek


 

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és az Adatvédelmi irányelveink nem érvényesek azokra a weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

 

Egyéb feltételek


 

Ezen a weboldal használatára a jogi tudnivalók érvényesek.

 

Kapcsolat


 

Amennyiben kérdése, problémája vagy észrevétele van jelen Adatvédelmi irányelveinkkel, vagy jelen oldal tájékoztatási gyakorlatával, lépjen kapcsolatba velünk:

Katona Borház Kft. (székhely: 8051 Sárkeresztes, Kölcsey u. 31., levelezési cím: 1221 Budapest, Szetnkorona u. 1/a.)  email: info@katonaborhaz.hu

 

Változás az Adatvédelmi irányelvekben


 

Ha az Adatvédelmi irányelvekben változás történik, az felkerül a weboldalunkra. Kérjük, hogy bizonyos időközönként ellenőrizze azt.

 

Az adatkezelő


 

Cégnév: Katona Borház Kft.

Székhely: 8051 Sárkeresztes, Kölcsey u. 31.

Adószám: 12194023-2-07

Közösségi adószám: HU 121904023

Cégjegyzékszám: 07-09-029123

Nyilvántartó cégbíróság: Székesfehérvári törvényszék Cégbírósága

Elérhetőség: info@katonaborhaz.hu

Kapcsolattartó neve: Dr. Katona Klára

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66407/2013

> > > Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatának megtekintése / letöltése < < <

 

ATADVÉDELMI IRÁNYELVEK

A Katona Borház Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) 2018. május 25. napjától a visszavonásig hatályos adatvédelmi irányelvei (a továbbiakban: Adatkezelési irányelvek vagy Szabályzat):

I. Értelmező rendelkezések

 1. Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett www.laposa.hu weboldal és annak aloldalai.
 2. ÁSZF: a Szolgáltató által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek, melyek a Honlapon ismerhetők meg.
 3. Regisztráció: azon folyamat, melynek során az ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató által megkért adatok megadásával a Felhasználó szerződést köt a Szolgáltatóval, így hozzáférést kap a Szolgáltató által nyújtott teljes szolgáltatáshoz.
 4. Felhasználó:az a természetes személy, illetve – természetes személy képviselőjén keresztül - az az Európai Unió valamely tagállamában nyilvántartásba vett, Magyarország jogszabályainak megfelelően működő jogi személyiség nélküli vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, vállalkozás vagy egyéni vállalkozó aki/amely a Regisztrációt követően jogviszonyba lép a Szolgáltatóval.
 5. Szerződés: azon jogviszony, mely a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejön, a Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatás tárgyában.
 6. Felhasználói fiók:a Regisztrációval a Honlapon létrehozott, a Felhasználóhoz kötődő, egyedi jelszóval védett fiók, melyhez egyedi felhasználónév tartozik.
 7. Adatkezelő:a Szolgáltató, azaz a Laposa Birtok Kft.).
 8. Adatfeldolgozó: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás informatikai hátterét biztosító személy
 9. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 10. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 11. GDPR:az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 12. Személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 13. Adatkezelés:személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 14. Érintett személy:a Felhasználó, akinek vagy amely természetes személy képviselőjének személyes adatait az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó kezeli.
 15. Adatkezelési nyilatkozat: az Érintett személy hozzájárulása az Adatkezeléshez, melyet a Regisztráció során tesz meg.
 16. Adatvédelmi incidens:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Irányadó jogszabályok és az Adatkezelés alapelvei

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó különösen a Ptk., az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései alapján jogosultak a során személyes adatok kezelésére.
 2. A Személyes adatok:
 3. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett személy számára átlátható módon kell végezni,
 4. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az Adatkezelő nem jogosult ezen célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni,
 5. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk,
 6. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; az Adatkezelőnek minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék,
 7. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintett személyek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
 8. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 III. Az Adatfeldolgozó

 1. Az Adatkezelő az Adatkezelésre az Adatfeldolgozót veszi igénybe.
 2. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő érdekében vállal Adatkezelést, önálló döntést az Adatkezeléssel összefüggésben nem hozhat, és kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint járhat el.
 3. Ahol a jelen Szabályzat az Adatkezelőre nézve tartalmaz előírást, ott ezen előírást az Adatfeldolgozóra nézve is kötelező erejűnek kell tekinteni.
 4. Az Adatfeldolgozót az Adatkezelő ellenőrzi.
 5. Az Adatfeldolgozó további Adatfeldolgozót nem jogosult megbízni az Adatkezeléssel.

 IV. A kezelt személyes adatok köre

 1. A Felhasználó, amennyiben magánszemélyként kívánja igénybe venni a szolgáltatást, az alábbi adatokat adja meg a Szolgáltató részére:
 2. e-mail cím,
 3. a Felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyedi felhasználónév és jelszó.
 4. A Felhasználó, amennyiben a Facebook fiókjával történő regisztrációt választja, az alábbi, a Facebook által kezelt adatait bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére:
 5. családi- és utónév,
 6. e-mail cím,
 7. felhasználónév (amennyiben van),
 8. Facebook-azonosító (Facebook ID),
 9. egyéb, a Felhasználó Facebook profilján nyilvánosként, azaz bárki számára hozzáférhetőként megjelölt adatok.
 10. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Regisztráció során a Felhasználó – amennyiben az Európai Unió valamely tagállamában nyilvántartásba vett, Magyarország jogszabályainak megfelelően működő jogi személyiség nélküli vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, vállalkozás képviselője/kapcsolattartója vagy egyéni vállalkozó – az alábbi adatokat adja meg a Szolgáltató részére:
 11. családi- és utónév,
 12. e-mail cím,
 13. telefonszám.

 V. Az Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az Adatkezelés elsődleges céljai:
 2. a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítése,
 3. hírlevélküldés, egyedi ajánlatküldés (ld. direkt marketing célok)
 4. a Szolgáltató más jogos érdekei érvényesítése.
 5. Az Adatkezelés további céljai, hogy a Szolgáltató
 6. a képviselője útján kapcsolatot tarthasson a Magyarországon nyilvántartásba vett, Magyarország jogszabályainak megfelelően működő jogi személyiség nélküli vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezettel, gazdasági társasággal, vállalkozással képviselője vagy egyéni vállalkozó,
 7. anonimizálást, ill. álnevesítést követően statisztikákat, elemzéseket (felhasználói profilokat) készítsen.
 8. Az 1-2. pontokban meghatározottaktól eltérő célokra az Adatkezelő nem jogosult a személyes adatokat felhasználni.
 9. Az Adatkezelés körében megadott Személyes adatokat az Érintett személy kifejezett hozzájárulása – az Adatkezelési nyilatkozat megtétele – alapján, továbbá a szolgáltatási szerződés teljesítése céljából jogosult kezelni. Az Adatkezelő köteles az Érintett személyt a hozzájárulás előtt az Adatkezelésről megfelelően tájékoztatni. 

 VI. Az Adatkezelés módja, időtartama

 1. Az Érintett személy által megadott minden adat, ideértve a személyes adatokat is, az Adatfeldolgozó megbízásából üzemeltetett szerveren kerülnek rögzítésre és tárolásra a V. részben megjelölt célokból.
 2. A Személyes adatokat elektronikus formában – kódolt adatbázisban - kezelik. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó köteles a technika mindenkori állásának és fejlettségének megfelelő, észszerűen és gazdaságosan fenntartható és üzemeltethető informatikai védelemmel megakadályozni az Adatvédelmi incidensek megtörténtét.
 3. Az Érintett személy szavatol azért, hogy az általa személyes adatként megadott e-mail címhez kapcsolódó fiókhoz, illetve a megadott telefonszámon kizárólag ő elérhető, ahhoz ő férhet hozzá. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét abban az esetben, amennyiben az ÁSZF keretében nyújtott szolgáltatás az e-mail fiók vagy a telefonszám harmadik személy általi hozzáférése miatt ezen harmadik személyt érinti.
 4. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 5. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó köteles biztosítani, hogy a kezelt adatokhoz kizárólag azon személyek férhessenek hozzá, akik az ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában részt vesznek.
 6. Az Adatkezelés időtartama a Szolgáltatóval megkötött szerződés hatályosságához igazodik. Amennyiben a Felhasználó törli Felhasználói fiókját, úgy az a szerződés megszüntetését jelenti, mely esetben a Felhasználó Adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavontnak kell tekinteni.
 7. Az Adatkezelés véget ér, és az Érintett személy személyes adatai törlésre kerülnek, amennyiben az Érintett személy 2 (két) évig nem jelentkezik be a Felhasználói fiókjába.
 8. Az Adatkezelés, amennyiben a Szolgáltatót erre jogszabály - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseit – kötelezi, a 6. pontban megjelölt időtartamnál hosszabb ideig tarthat.

 VII. Hírlevél

 1. A Szolgáltató – amennyiben ahhoz a Felhasználó külön, kifejezett hozzájárulását adta – jogosult hírlevelet küldeni a Felhasználó részére.
 2. A Szolgáltató a hírlevélszolgáltatást a MailChimp hírlevélprogramjával végzi.
 3. A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozzon.
 4. A hírlevélre történő feliratkozás esetén a Szolgáltató a X. részben megjelölt módon továbbítja a Felhasználó e-mail címét a MailChimp által üzemeltetett szerverre annak érdekében, hogy a MailChimp rendszerét használva biztosítsa a hírlevélszolgáltatást.
 5. Amennyiben a Felhasználó a hírlevélszolgáltatásról leiratkozik, úgy a Szolgáltató törli a Felhasználó adatai a MailChimp rendszeréből és erről értesíti a Felhasználót.

VIII. Statisztika

 1. A Szolgáltató a Felhasználók által kiválasztott webshopos tételeket és a böngészés során, így különösen a webshopos válogatás közben meglátogatott aloldalakon eltöltött időt nyilvántartja és azokból – az egyediesített vásárlói kosarak ellenértékének meghatározása céljából anonim, azaz a Felhasználó egyedi azonosítására nem alkalmas statisztikát készít.
 2. A Szolgáltató nem kezeli az egyes Felhasználó ezzel összefüggő egyedi adatait, sem a kiválasztott tételeket, sem pedig a böngészés során, így különösen a webshopos válogatás közben meglátogatott aloldalakon eltöltött időt.

 IX. Cookie (süti) alkalmazása

 1. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „remember me cookie”-t, azaz „emlékezz rám sütit”) helyez el. A cookie célja, hogy a Felhasználó belépési adatait megjegyezze, így azt nem kell minden belépéskor begépelni. A cookie nem alkalmas a Felhasználó egyedi azonosítására.
 2. Az Szolgáltató a Honlap látogatási statisztikáinak nyomonkövetése céljából Google Analytics-et használ, mely a Felhasználó számítógépére cookie-t (sütit) telepít. A cookie-ban rögzített, a Honlap látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a Felhasználó IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a Felhasználó Honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a Szolgáltató számára, valamint arra, hogy egyéb, a Honlappal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Bővebb információ: https://www.google.com/analytics/
 1. A cookie-k telepítése megakadályozható a böngésző megfelelő beállításaival. Ez a Felhasználó által használt böngőszőprogramtól függően a „Cookiek letiltása” funckióval érhető el. Ha a Felhasználó a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

X. Adattovábbítás

 1. Összhangban a VII. részben foglaltakkal, amennyiben a Felhasználó igénybe veszi a hírlevélszolgáltatást, úgy a Szolgáltató továbbítja a Felhasználó e-mail címét a MailChimp-nek (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)az Egyesül Államokban található szerverére.
 2. Amennyiben a Felhasználó nem tiltja le a cookie-k (sütik) elektronikai eszközére történő telepítését, úgy az IP-címe továbbításra kerül a Google Analytics-et üzemeltetőGoogle Inc. (Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States)részére, annak az Egyesült Államokban található szerverei valamelyikére.
 3. Az Adatkezelő köteles az adattovábbításról nyilvántartást vezetni.

 XI. Az Érintett személy jogai az Adatkezeléssel összefüggésben

 1. Az Érintett személy jogosult az Adatkezelőtől, illetve az Adatfeldolgozótól az Adatkezelésre vonatkozóan bármikor tájékoztatást, adataiba való betekintést kérni.
 2. Az Érintett személy kérheti a személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett személy kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 3. Az Érintett személy kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, illetőleg a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, ha az a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, valamely jogi kötelezettségnek – különösen az ÁSZF-ből eredő kötelezettségnek - való megfelelés vagy statisztikai célból, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintett személyt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 1. Amennyiben az Érintett személy úgy gondolja, hogy az Adatkezelés jogellenes, az Érintett személy tiltakozhat az Adatkezelés ellen.
 2. Az Érintett személy kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza (az érintett adatokat zárolja), ha az Érintett személy vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett személy vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az Érintett személy kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett személy ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az Érintett személy továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett személy igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 1. Az Érintett személy jogosult arra, hogy az Adatkezelő számára megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy harmadik személy adatkezelőnek továbbítsa.
 2. Az Adatkezelő az Érintett személyek joggyakorlásával összefüggésben köteles nyilvántartást vezetni.
 3. Az Érintett személy jogosult kérni, hogy adatai a tisztán automatizált döntéshozatal hatálya alól mentességet élvezzenek, kivéve, ha ezen folyamatok egyébként emberi (manuális) beavatkozással támogatottak.
 4. Az Érintett személy jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, különös tekintettel adatainak direktmarketing tevékenységek céljából való felhasználására.
 5. Az Érintett személy jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulni.
 6. Az Érintett személy jelen részben megjelölt joggyakorlása akkor tekinthető érvényesnek, elfogadhatónak és hitelesnek, ha az Adatkezeléssel összefüggő jogérvényesítésre vonatkozó nyilatkozat az Érintett személy által megadott címről vagy e-mail címről (webshopos felhasználói fiókhoz tartozó cím) érkezik, továbbá, ha az Érintett személy más egyéb, megfelelő módon igazolja személyazonosságát.

 XII. Adatvédelmi incidens

 1. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő köteles minden elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy az Érintett személyeknek vagyoni és nem vagyoni kára ne merüljön fel vagy a kár a lehető legkisebb legyen.
 2. Az Adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követően az Adatkezelőnek meg kell állapítani az Adatvédelmi incidens jellegét, majd meg kell bizonyosodnia arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, ide értve különösen az illetékes adatvédelmi hatóság értesítését is.
 3. Amennyiben lehetséges, Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő köteles az Adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követő 72 (hetvenkét) órán belül értesíteni az illetékes adatvédelmi hatóságot.
 4. Annak érdekében, hogy az Érintett személy is megtehesse a szükséges óvintézkedéseket, az Adatkezelő köteles az Érintett személyt az Adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni, ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett személy jogaira és szabadságaira nézve. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az Adatvédelmi incidens, valamint az Érintett személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.
 5. Az Adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni az Adatvédelmi incidensekről.

 XIII. Jogérvényesítés

 1. Az Érintett személy az Adatkezeléssel összefüggésben az Adatfeldolgozók bármelyikének székhelyére megküldött levélben vagy elektronikus levélben az iroda@bazaltbor.hu e-mailcímen fordulhat az Adatkezelőhöz.
 2. Az Érintett személy az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) jogosult megkeresni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH):

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 1. Az Érintett személy Adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per az Érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható az Érintett személy választása szerint.

 XIV. Egyéb rendelkezések

 1. A jelen Adatkezelési szabályzat a Honlapon kerül közzétételre, és a közzététel időpontjától kezdve hatályos.
 2. Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítani, melyet a Honlapon tesz közzé.

Katona Borház Kft.