Adventi Nyereményjáték: "BALATONOZZ VELÜNK 2021-BEN"

2020.12.08

A játékban való részvételhez legalább 10.000,- Ft értékben kell vásárolnod webshopunkból:

www.katonaborhaz.hu/borok

Ezt követően a lentebb olvasható játékszabályoknak megfelelően részt veszel a 2020. december 21-ei sorsoláson!

Nyeremény: 

2 főre szóló 2 éjszakás nyaralási lehetőség Balatonbogláron a Klára Villában, illetve egy borkóstolási ajándék hozzá a szőlőskislaki pincénknél.

A nyertest értesítjük, játékunk a facebook oldalunkon is megjelenik.

A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható!

pontos leírás:

A Katona Borház Kft „BALATONOZZ VELÜNK 2021-BEN NYEREMÉNYJÁTÉK” ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Legutóbbi módosítás: december 8.

  1. A játék szervezője

AZ „BALATONOZZ VELÜNK 2021-BEN NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője az Katona Borház Kft. (székhely: 8051 Sárkeresztes, Kölcsey u. 31., adószám: 12194023-2-07, Cg.: 07-09-029123) (továbbiakban: ”Szervező”).

  1. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, a 2.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt a www.katonaborhaz.hu weboldal BOROK menüpont oldalán található palackos borokat, vagy azokat tartalmazó tartalmazó csomagok, egyéb boros termékek bármelyikére érvényes megrendelést ad le Szervező felé minimum 10.000,- Ft értékben és ezzel egyúttal elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

2.2 Azok a Megrendelések, melyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Megrendelések számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.3 A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játékos a Játék időtartama alatt bármennyi Megrendelést jogosult beküldeni. A sorsoláson Játékos ahány csomagot megrendelt, annyiszor kerül rögzítésre, ezáltal többszörös esélye van a sorsolás alatt.

2.4 A Megrendelés beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5 A Megrendeléseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6 A Játékból ki vannak zárva az Katona Borház Kft. alkalmazottai és ezen személyek Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom szerinti közeli hozzátartozói, akik a következő személyek: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  1. A játék leírása

3.1 A Játékos a www.katonaborhaz.hu oldal BOROK menüpont oldalán található termékekből a webshopon található rendelési folyamattal megrendeli a borokat, borcsomagokat legalább bruttó 10.000,- Ft értékben. A Megrendelésnek mindig tartalmaznia kell egyértelműen és helyesen megadva az alábbi adatokat: VEZETÉKNÉV, KERESZTNÉV, E-MAIL CÍM, MOBIL TELEFONSZÁM, csomagküldésre kérés esetén SZÁLLÍTÁSI CÍM. A Megrendeléssel Játékos bekerül a sorsolási listába, annyiszor ahányszor ekkora értékű rendelést lead és kifizet. A Nyertesek az így kialakult sorsolási listából kerülnek ki. A több rendelés arra ad lehetőséget, hogy a Játékost nagyobb eséllyel sorsolják ki.

3.2 A játék időtartama

A Játék 2020. december 10. napján 0 óra 00 perctől 2020. december 20. napján 23 óra 59 percig tart. A Játék kezdete előtt és befejezését követően beküldött Megrendelések a Játékban nem vesznek részt.

 

  1. A játék menete, nyeremények, sorsolás

4.1 Azon Játékosok között, akik a szabályosan leadták Megrendelésüket, Szervező a Játékot követően, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével kisorsol összesen 1 (egy) darab Nyereményt:

2 napos balatoni nyaralás 2 személyre a festői szépségű, balatonboglári Klára villában.

A szállás mellett borkóstolóval is várják vendégeinket a szőlőskislaki pincénél.

A nyereményt felhasználható 2021. március 31-tól 2021. október 31-ig, kivéve 2021.július 1-től 2021. augusztus 25-ig, ezen időszakban nem foglalható a villa.

4.2 A Nyeremény sorsolásának időpontja: 2020. december 21. 19:00 óra

 

4.3 A sorsolás helyszíne a Szervező telephelye (8691 Balatonboglár, Epres u. 10.) A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A sorsolás nem nyilvános.


4.4 A Szervező a 5.1 pontban részletezett sorsoláson összesen 4 darab tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes nem működik együtt Szervezővel, vagy a Nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül.

  1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1 Szervező a sorsolás időpontját követő 3 (három) munkanapon belül a www.facebook.com/Katona.Borhaz oldalon posztban meghirdeti a nyertes Játékos(ok) nevét. A Nyerteseket mail-ben értesíti Szervező. Nyerteseknek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül kötelesek a Szervező részére elküldeni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait (teljes név, postacím). Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A tartaléknyertesnek nincs további tartaléka, a nyeremény ebben az esetben nem kerül kiadásra. A Nyereményt Szervező elsődlegesen e-mailben adja át. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból elvárható határidőben át nem vett Nyereményről a sorrendben következő tartaléknyertest értesítse.

5.2 A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

  1. Adatvédelem, vegyes rendelkezések

6.1 A Játékos a Megrendelés elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója Játék lebonyolítása és későbbi promóciós üzenetek, kapcsolattartás céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését, feldolgozását Szervező végzi.

6.2 A Játékosok Megrendelésük elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Nyertesnek sorsolás esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza Facebook oldalán.

6.3 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A szolgáltatott adatok kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra.

  1. Felelősség

7.1 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt és a www.katonaborhaz.hu webshopot, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalakat, illetve szervereket ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.2 Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi a www.katonaborhaz.hu weboldalán.

Budapest, 2020. december 8.

Katona Borház Kft